אזולאי אלירן ● חשבונאות ומיסוי ● רואי חשבון ● יועצי מס (להלן: "אזולאי אלירן") מאשר לך גישה לאתר האינטרנט שלו בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובנוסף בכפוף לכל מסמך ו/או הסכם עליו חתם הלקוח, ובפרט מסמכי "הסכם התקשרות ו/או הסכם הצטרפות".

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של אזולאי אלירן.
 2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של אזולאי אלירן ואין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
 3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות  שהם, נכון לרגע זה.
 4. המידע באתר כפוף לשינויים אשר אזולאי אלירן רשאי להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בתוכניות / שירותים / מוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר וכן לשינויים על פי הוראות כל דין.
 5. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 6. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ על ידי אזולאי אלירן, ואין באמור בהם להחליף ייעוץ מקצועי ואישי, המתחשב בנתונים האישיים של המשתמש.
 7. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, ורק הרשום במסמכים החתומים על ידי אזולאי אלירן יש בו כדי לחייב את אזולאי אלירן.
 8. אזולאי אלירן שומר לעצמו את הזכות לבחון כל בקשה לייעוץ מס, ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי לגבי מתן שירות ובאילו תנאים לבצעם. קבלת שירות מאזולאי אלירן מותנה באישור אזולאי אלירן וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין.
 9. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותי אזולאי אלירן והתנאים לקבלת יעוץ הינם הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי העסקה. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי אזולאי אלירן במשרדם הרשום.
 10. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שאזולאי אלירן עושה ככל אשר לאל ידו למנוע זאת, אזולאי אלירן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
 11. אזולאי אלירן אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 12. אסמכתא לביצוע פעולות באתר או למצב עסקה תשמש הודעת אזולאי אלירן בלבד.
 13. כל מערכת ממוחשבת לרבות האינטרנט, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באינטרנט, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת.
 14. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר ללקוחות גלישה מהירה, בטיחותית ובאיכות הגבוהה ביותר בכל עת. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, אזולאי אלירן יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאינן בשליטת אזולאי אלירן ו/או כשאזולאי אלירן לא יכול היה למנען במאמץ סביר.
 15. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י אזולאי אלירן, אלא בידי גורמים אחרים. אין לאזולאי אלירן שליטה על אתרים אלה, ואין אזולאי אלירן נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם.
 16. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, ואזולאי אלירן פוטר עצמו מכל אחריות לכך.
 17. האתר עשוי לאפשר הורדת מסמכים או תוכנות. אזולאי אלירן אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת מסמכים או תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל מסמך או תוכנה שהורדו מהאתר.
 18. באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות.
 19. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.
 20. מידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. תשומת לב לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.
 21. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.
 22. במקרה של ביטול העסקה ע"פ ההסכם, יקבל הלקוח החזר כספי עבור דמי הטיפול הראשוניים (בניקוי 5% כחוק).