בדף זה נענה על שאלות שמעסיקות כל יזם מתחיל, כגון:
האם נכון להיות עוסק מורשה או חברה, או אולי בכלל להתחיל כעוסק פטור ולחסוך בהוצאות ראשוניות?
למה לי לגבות מע"מ? מה העלות של הקמת חברה? האם יש הבדל בהנהלת חשבונות?

עוסק פטור:

עוסק אשר סך הכנסותיו השנתי אינו עולה על הסכום אשר מתעדכן ע"י מס ערך מוסף ונכון
לינואר 2014 עומד על 100,000 ₪.עוסק פטור הינו עוסק אשר אינו מתחייב לשלם מס ערך מוסף על הכנסותיו, אך הוא גם אינו רשאי לקזז מס ערך מוסף על הוצאותיו. המטרה בהגדרת עוסק פטור הינה הקלה על הפעילות העסקית של עצמאיים וצמצום הביורוקרטיה. ישנם חריגים לעוסק פטור והם למעשה בעלי מקצוע אשר חייבים להירשם כעוסקים מורשים, כגון בעלי מקצועות חופשיים (עו"ד,רופאים,רו"ח,מתווכים ועוד), גם כאשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על הסכום שמחייב להיות עוסק מורשה. הליך הרישום של עוסק פטור הינו חד-פעמי ופשוט וניתן לבצעו דרך משרדינו באמצעות מערכת השע"מ ואינו מצריך להגיע למשרדי הרשויות. יש לציין כי על עוסק פטור להוציא קבלות הניתנות להדפסה בבית הדפוס, ובנוסף עליו לנהל ספר תקבולים ותשלומים (הנהלת חשבונות) ולהגיש דו"ח שנתי.

עוסק מורשה:

עוסק אשר מחזור הכנסותיו עולה על סך הסכום המתעדכן ע"י מס ערך מוסף ונכון לינואר 2014 עומד על 100,000 ₪. יש לציין כי ישנם עוסקים המחויבים בפתיחת תיק עוסק מורשה ואין באפשרותם לפתוח תיק עוסק פטור גם אם מחזור הכנסותיהם נמוך מן הנקוב כגון בעלי מקצועות חופשיים (עו"ד, רופאים, רו"ח, מתווכים ועוד). עוסק מורשה רשאי להנפיק עבור לקוחותיו חשבוניות מס ובאפשרותו להזדכות מול מס ערך מוסף על הוצאותיו. עוסק מורשה ידווח למע"מ על הוצאותיו והכנסותיו באמצעות פנקס באופן חד-חודשי או דו-חודשי (תלוי במחזור הכנסותיו), כמו כן עליו לדווח באופן שכזה לביטוח לאומי ומס הכנסה. על עוסק מורשה להגיש דין וחשבון שנתי למס הכנסה, לו יצורף דוח רווח והפסד על פי ספרי הנהלת החשבונות. הליך הרישום של עוסק מורשה זהה להליך הרישום של עוסק פטור וניתן לבצעו דרך משרדינו באמצעות מערכת השע"מ ללא כל צורך בהגעה לרשויות.

היתרונות והחסרונות של עוסק מורשה מול פטור:

השאלה העיקרית בבואנו לפתוח תיק עוסק מורשה או פטור, הינה מי הם קהל הלקוחות של העסק, האם מדובר בלקוחות פרטיים או בעוסקים מורשים. במידה ומדובר בלקוחות פרטיים להם אין צורך בחשבונית מס לקיזוז המע"מ, הם לא יעדיפו רכישה מעוסק מורשה. במידה ומדובר בלקוחות שהינם עוסקים מורשים הם בד"כ יעדיפו לקבל חשבונית מס בה ניתנת האפשרות לקיזוז המע"מ. החיסרון המשמעותי של עוסק מורשה הינו ההתנהלות החודשית מול משרדי מס ערך מוסף בדיווח על הכנסותיו והוצאותיו. הפטור של עוסק פטור מאפשר לו להוזיל מחירים כיוון שאינו מחויב במס ערך מוסף על הכנסותיו. יש לציין כי במקרים בהם העוסק השקיע סכומי כסף גבוהים, רשאי העוסק המורשה לקזז את המע"מ בגינם.

חברה בע"מ:

חברה בע"מ הינה גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות. חברה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין ויכולה לתבוע ולהיתבע. ברוב המקרים חברה תהיה בערבון מוגבל, כשהרעיון הינו שבעלי המניות יהיו חייבים עד גובה המניות הבלתי נפרע שלהם. בחברה (למעט חברה משפחתית) כל הרווחים שייכים לחברה ולא לבעלי החברה. על חברה לדווח באופן חודשי למס ערך מוסף על הכנסותיה בקיזוז הוצאותיה ולשלם מקדמות חודשיות למס הכנסה באחוז מסוים ממחזור הכנסותיה. לאחר תום שנת המס תגיש החברה למס הכנסה דין וחשבון שיכלול מאזן ודו"ח רווח והפסד, באמצעות רואה חשבון. הכנסות בעלי החברה ישולמו באמצעות שכר עבודה ו/או דיבדנד החייב בשיעור מס של 25%. הליך פתיחת תיק חברה אינו זהה להליך פתיחת תיק עוסק, על חברה לפתוח תיק ברשם החברות באמצעות עורך דין דבר הכרוך בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. לאחר פתיחת התיק אצל הרשם יש לפתוח תיק במס ערך מוסף ומס הכנסה פעולה שניתן כמובן לבצע דרך משרדינו ללא כל צורך בהגעה לרשויות. יש לציין כי חברה מחויבת בטיפול רואה חשבון וכן בהנהלת חשבונות כפולה.

פייסבוק שלנו:

היתרונות והחסרונות של חברה מול עוסק:

האחריות על חובות החברה הינה על החברה בלבד ולא על הבעלים כי היא למעשה אישיות משפטית נפרדת מהבעלים להבדיל מעוסק שהעסק והבעלים הינם אותו גוף. יש לציין כי אצל עוסק ישנו תשלום ביטוח לאומי כאחוז מסוים מההכנסה החייבת מצב אשר יוצר חבות גבוהה לצורך ביטוח לאומי, מה שלא קיים בחברה. בעוסק הנהלת החשבונות הינה חד- צידית כאשר בחברה הינה דו -צידית, הנהלת חשבונות דו-צידית מאפשרת מעקב טוב יותר אחרי הלקוחות והספקים של העסק וכמו כן שמה את העסק תחת זכוכית מגדלת. יש לציין בנוסף כי עוסק מורשה (תלוי בסוג העסק) רשאי לפעול עד מחזור מסוים בשנה שמעבר לאותו מחזור הוא מחויב בפתיחת תיק חברה.

שיקולים  בקבלת החלטה האם להירשם כעוסק פטור או מורשה:

סוגעוסק פטורעוסק מורשה
מתן השרות הוא בעיקר לעוסקים מורשיםעדיפות לעוסק מורשה—–
מתן השרות הוא בעיקר—–עדיפות לעוסק פטור
ליחידים שאינם עוסקים מורשים—–—–
בתחילת הפעילות דרושה השקעה גדולה ובעתיד המחזור יעלה על המחזור של עוסק פטורעדיפות לעוסק מורשה—–
סוג העיסוק: קוסמטיקאית, מספרה, מזנון קטן—–עדיפות לעוסק פטור
הובלות למגזר העסקיעדיפות לעוסק מורשה—–
הובלות למגזר הפרטי—–עדיפות לעוסק פטור
דיווחים למס ערך מוסףכל חודש או חודשייםפעם בשנה
החזרי מס תשומותניתן לקבל החזרלא ניתן לקבל החזר
תשלום מע"מיש לשלם מע"מ כל חודש או חודשייםאם המחזור לא יעלה על המחזור המכסימלי של עוסק פטור אין לשלם מע"מ ב 2010 המחזור 73,300 ש"ח